Suivre France Éducation international

ИДИ4Спорт - Вклучување и инвалидност во и преку спорт

Сензибилизирање и обука на учителите и спортските образователи за инвалидноста преку спорт.

IDI4SPORT

 

España se mueve ; OLYMPIC COMMITTEE OF NORTH MACEDONIA ; International Sport and Culture Association ; France Éducation international ; Hellenic Republic - University of Macedonia ; Instituto portugués do esporto e juventude ; iNSEi
Texte

Αυτό το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στο français, english, español, Português, dansk, Ελληνική

Texte

Веќе 6 месеци од раѓањето на овој европски проект за спорт и инвалидност пред ЈОП 2024! Еве неколку новости! 

Проектот започна со средба меѓу партнерите во Солун (Грција), организирана од нашиот партнер кој е одговорен за првиот чекор од проектот:

 • Правење на истражување во секоја од земјите-партнери за да се истражат политиките кои ги подпомагаат интеграцијата на младите лица со инвалидност во спорт;
 • Поддршка на добри моделни искуства.

Овие два извештаи беа разработени заедно, а финалната верзија ќе биде претставена во делот "Резултати и испораки" подолу.

Денес почнува работата на изработка на обука која ќе ja поддржи работата на учители, но и на лицата од асоцијациите кои работат на развојот на спортот за младите лица со инвалидност. Ќе се вратиме наскоро со информации за вас.

Контекст на проектот ИДИ4Спорт

Недостатокот на вежбање кај младите лица со инвалидност во училиштата или спортските клубови е комплексен проблем со многу аспекти. Оваа ситуација влијае на сите земји во ЕУ, независно дали веќе имаат воведено подобрувања или не. Потребата за колективен и консистентен меѓународен одговор беше признаена, посебно со Стратегијата за правата на лицата со инвалидност 2021-2030 на Европската комисија, која повикува на соработка меѓу државите-членки за размена на најдобрите практики и учење едни од други во областите на образованието и спортот.

Европскиот проект ИДИ4Спорт "Вклучување и инвалидност во и преку спорт" цели да ја развие спортската пракса кај децата со инвалидност со ЈОП 2024 и Паралимписките игри како фон. Тој е дизајниран за да ја подобри социјалната инклузија, да зголеми учеството на децата од 10 до 20 години со инвалидност во спортските активности во училиштата и вон нив и да намали тешкотиите со кои се соочуваат. Исто така, цели да создаде инклузивни средини кои ќе ja подпомогнат еднаквоста и равенството. Се однесува на учителите и спортските работници.

Цели

Проектот има за цел

 • да помогне на формалните и неформалните сектори да работат заедно и да ја подпомогнат соработката меѓу училиштата, младите работници, здравствените професионалци и спортските организации;
 • да го зголеми учеството на возрасните и младите во спортот и да го подобри нивното здравје и добробит;
 • да ја подобри пристапливоста и атрактивноста на здравствените објекти за младите;
 • да ги свести младите дека спортот може да го подпомогне тимска работа, меѓукултурно учење и чувството за одговорност;
 • да развие за младите чувство на припаѓање на Европската Унија.

Сите резултати од проектот ќе бидат редовно пренесени на Европската комисија, за да се поддржат активностите за вежбање на младите со инвалидност во спортот. 

Посебно внимание ќе биде дадено на развојот на Олимписките и Паралимписките игри во секоја европска земја и на стратегиите за развој на спортските министерства на ЕУ. Една од целите е да се работи на наследството на Олимписките и Паралимписките игри и нивното пренесување во време. Фактот дека Олимписките и Паралимписките игри ќе се одржат истовремено за прв пат во историјата во 2024 година ќе помогне за пренесувањето на проектот.

Активности на проектот

Основната идеја на проектот е да се обсервира и споредува, на европски ниво, праксата на спортот за младите лица со инвалидност и да се креират практични адаптации. Најдобрите искуства ќе бидат моделирани за да се создаде прилагоден образовен курс, кој цели да ги сензибилизира и обучи учителите и спортските работници. Проектот ќе ги обедини актерите во формалното и неформалното образование: учителите, во рамките на училиштето, спортските работници, спортските клубови и асоцијациите. Европски квалитативни и количествени индикатори за пристапливост и развој на спортските активности за младите со инвалидност исто така ќе бидат создадени.

Исто така, учениците ќе бидат сензибилизирани за Олимписките и Паралимписките игри, кои ќе бидат позадина на проектот. Младите лица ќе работат во училницата, но и во часовите по физичко образование и спорт, во нивните спортски клубови надвор од училиштето и со стартување на оригинални активности поврзани со Игрите:

 • „Релеј трка“ од сите учесници: проектот започнува на 1 јануари 2023 година, а има околу 500 дена до Олимписките игри во 2024 година, во текот на кои младите лица ќе трчаат дел по дел до истекот на маратонот. Километрите ќе бидат собирани за да се стигне до 500 километри, што одговара на 500 дена што ги одделуваат до маратонот;
 • Овој подвиг ќе биде означен со доделување на „Генерација 2030“, креирана како дел од проектот. Таа ќе го вреднува спортското вежбање кај младите лица во рамките на проектот и ќе придонесе за изградбата на наследството на Олимписките игри.

Резултатите и испораките 

Пакет на работа бр. 2 - Ресурси и моделирање 

Извештаи беа изработени во секоја земја за националните ресурси и најдобрите практики во областа на спортот и инклузијата на лица со инвалидност:

Texte

Contexte du projet IDI4Sport 

La faible pratique du sport chez les jeunes en situation de handicap au sein des établissements scolaires ou dans les clubs sportifs est un problème complexe et à multiples facettes. Cette situation affecte tous les pays de l'UE, qu'ils aient récemment mis en œuvre des mesures d'amélioration ou non. La nécessité d'une réponse transnationale collective et cohérente a été reconnue, notamment par la Stratégie relatives aux droits des personnes handicapées 2021-2030 de la Commission européenne, qui appelle à la coopération des États membres pour échanger les meilleures pratiques et apprendre les uns des autres dans les domaines de l'éducation et du sport.

Le projet européen IDI4Sport “Inclusion et handicap dans et par le sport” vise à développer la pratique sportive des enfants en situation de handicap avec les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 (JOP) comme toile de fond. Il est conçu pour promouvoir l’inclusion sociale, accroître la participation des enfants de 10 à 20 ans en situation de handicap dans les activités sportives au sein des établissements scolaires et en dehors des établissements et réduire les difficultés qu’ils rencontrent. Il cherche aussi à créer des environnements inclusifs favorisant l’équité et l’égalité. Il s’adresse aux enseignants, aux éducateurs sportifs, aux élèves et aux jeunes au sein et en dehors des établissements scolaires.

Objectifs 

Le projet vise à : 

 • Aider les secteurs formel et non formel à travailler ensemble et promouvoir la collaboration entre les établissements scolaires, les travailleurs de jeunesse, les professionnels de la santé et les organisations sportives ;
 • Augmenter la participation sportive des adultes et des jeunes et améliorer leur santé et leur bien-être ;
 • Améliorer l'accessibilité et l'attractivité des installations de santé pour les jeunes ;
 • Faire prendre conscience aux jeunes que le sport peut favoriser le travail d'équipe, l'apprentissage interculturel et le sens des responsabilités ;
 • Développer chez les jeunes un sentiment commun d'appartenance à l'Union européenne.

Tous les résultats du projet seront régulièrement transmis à la Commission européenne, pour soutenir les actions menées en faveur de la pratique des jeunes en situation de handicap dans le sport.

Une attention particulière sera portée à l'évolution des Jeux olympiques et paralympiques dans chaque pays européen et à la stratégie de développement des ministères des sports de l'UE. L'un des objectifs est de travailler sur l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques et sa diffusion dans le temps. Le fait que les Jeux olympiques et paralympiques se dérouleront pour la première fois de l'histoire au même moment en 2024 aidera la diffusion du projet. 

Activités du projet  

L’idée principale du projet est d'observer et de comparer, au niveau européen, la pratique du sport pour les jeunes en situation de handicap et les adaptations pratiques mises en place. Les meilleures expériences seront modélisées pour créer un parcours de formation adapté, qui visera à sensibiliser et former les enseignants et les éducateurs sportifs. Le projet rassemblera des acteurs de l’éducation formelle et non formelle : enseignants, au sein de l’établissement scolaire, éducateurs sportifs, clubs sportifs ou encore associations. Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs européens seront ensuite créés sur l’accessibilité et le développement de la pratique sportive auprès des jeunes concernés.

Par ailleurs, les élèves sont sensibilisés aux Jeux olympiques et paralympiques, qui constituent la toile de fond du projet. Les jeunes travaillent en classe mais aussi en cours d’éducation physique et sportive, dans leurs clubs sportifs en dehors de l’établissement scolaire et au travers de la mise en place d’activités originales autour des Jeux : 

 • Une « course relai » par tous les jeunes participants : le projet commençant le 1er janvier 2023, il restera environ 500 jours jusqu'aux JOP 2024, pendant lesquels les jeunes courront par tronçons jusqu'à l'échéance du marathon. Les kilomètres seront additionnés pour atteindre les 500 kilomètres correspondant aux 500 jours les séparant du marathon ;
 • Cet exploit sera identifié par l’attribution d’un label « Génération 2030 », créé dans le cadre du projet. Il valorisera la pratique sportive des jeunes au sein du projet et contribuera ainsi à la construction de l’héritage des Jeux.

Rendus et livrables

Lot de travail n°2 – Ressources et modélisation

Des rapports ont été réalisés au sein de chacun des pays sur les ressources nationales et les bonnes pratiques existantes en matière de sport et d’inclusion de personnes en situation de handicap :

IDI4Sport
Синтеза на сите национални извештаи и соодветни најдобри практики
Национален извештај за најдобрите практики во спортот во Данска
IDI4Sport
Национален извештај за најдобрите практики во спортот во Франција
IDI4Sport
Национален извештај за најдобрите практики во спортот во Грција
IDI4Sport
Национален извештај за најдобрите практики во спортот во Северна Македонија
IDI4Sport
Национален извештај за најдобрите практики во спортот во Португалија
IDI4Sport
Национален извештај за најдобрите практики во спортот во Шпанија
Texte

Од овие извештаи, беше изработена база на податоци за да се овозможи преглед на експертизите во секоја земја.

Texte

За да ви помогнеме во вашиот барање, извештаите за добри практики произведени од секоја земја се претставени во динамична база на податоци и филтрирани според следните 5 критериуми: земја, спорт, вид на инвалидност, образование и вклученост на заинтересираните страни. 

Texte

Сега овие податоци и добрите практики ќе бидат моделирани во образовни ресурси за да се овозможи креирање на образовен курс. Тој ќе биде испробан со учители и спортски образователи кај учениците од 10 до 20 години на избрани примероци во училиштата или спортските клубови.

Пакет на работа бр. 3 – Експеримент

Следниот чекор во проектот, кој ќе започне во јануари 2024 година, е експериментирање:

 • Изработка на протокол кој ги дефинира параметрите под кои секоја фаза на експериментацијата најверојатно ќе успее, од регрутирањето на учесниците и обуката на учителите и спортските образователи до нивната имплементација во училиштата и спортските клубови. Протоколот е поврзан со образовниот курс и евалуацијата. Протоколот може и ќе биде прилагоден на различни објекти и националните специфичности на секоја земја.
 • Обука на учителите и спортските образователи. Неколку сесии за обука ќе бидат организирани во секоја земја-партнер.
 • Имплементација на активностите во училиштата и спортските клубови што учествуваат. Неколку активности ќе се реализираат со учениците поврзани со Олимписките и Паралимписките игри во Париз 2024, вклучувајќи ја и „релеј трката“ на сите учесници.

 Резултатите се објавуваат редовно во текот на проектот.

Texte

Партнери на проектот

Партнерството обединува пет земји од Европската унија и Северна Македонија, земја поврзана со програмата Еразмус+.

 • Франција Éducation internationale (FEI), Франција, Координатор на проектот
 • Институт за спорт и млади (IPDJ), Португалија
 • Универзитет на Македонија (UoM), Грција
 • Олимписки комитет на Северна Македонија (OCNM), Северна Македонија
 • Меѓународен сојуз за спорт и култура (ISCA), Данска
 • Институтот „España se Mueve“ (IEsM), Шпанија
 • Национален Висок Институт за Обука и Истражување за Инклузивно Образование (INSEI), Франција

Проектот исто така се користи со поддршка од повеќе олимписки и параолимписки атлети, Параолимпискиот комитет на Грција, Високиот совет за спорт на Шпанија, Приватната институција за социјална солидарност на Португалија (APCAS) и г-дин Тиери Тере, поранешен ректор, министерски делегат за Олимписките и Параолимписките игри и моментално вице-ректор на Француска Полинезија.

Texte

Овој проект беше финансиран со поддршка на Европската комисија.
Оваа публикација е исклучиво одговорност на нејзиниот автор и Комисијата не е одговорна за каква било употреба што може да се направи на информациите содржани во неа.

Contact

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique par France Éducation international nécessaire à la prise en compte de votre demande de réservation. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées au département coopération en éducation. Conformément à la loi "informatique et libertés" (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) et au Règlement général sur la protection des données (RGPD - n°2016-679 du 27 avril 2016) vous bénéficiez de plusieurs droits sur les informations qui vous concernent, détaillés sur le site de la CNIL. Vous pouvez les exercer en contactant le délégué à la protection des données.