Suivre France Éducation international

IDI4Sport – Συμπερίληψη και Αναπηρίες στον Αθλητισμό

Les projets de coopération
IDI4Sport – Συμπερίληψη και Αναπηρίες στον Αθλητισμό

Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών και καθηγητών φυσικής αγωγής στο θέμα της αναπηρίας μέσω του αθλητισμού.

IDI4SPORT

 

España se mueve ; OLYMPIC COMMITTEE OF NORTH MACEDONIA ; International Sport and Culture Association ; France Éducation international ; Hellenic Republic - University of Macedonia ; Instituto portugués do esporto e juventude ; iNSEi
Texte

Αυτό το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο σε français, english, español, Português, dansk, македонски

Texte

Έχουν περάσει ήδη 12 μήνες από τη γέννηση αυτού του ευρωπαϊκού έργου για τον αθλητισμό και την αναπηρία υπό το πρίσμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024! Ορίστε μερικά νέα!

Το έργο ξεκίνησε με μια συνάντηση μεταξύ των εταίρων στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) τον Φεβρουάριο του 2023, με οικοδεσπότη τον εταίρο μας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που είναι υπεύθυνος για το πρώτο στάδιο του έργου:

 • Διεξαγωγή μελέτης σε καθεμία από τις χώρες εταίρους για τη μελέτη πολιτικών που προωθούν την ένταξη των νέων με αναπηρία στον αθλητισμό.
 • Συλλογή καλών πρακτικών.

Το παραδοτέο αυτής της δουλειάς παρουσιάζεται εδώ στην ενότητα, παραδοτέα. Μη διστάσετε να το χρησιμοποιήσετε!
Παράλληλα με αυτή την εργασία, δημοσιεύσαμε εξαμηνιαία Newsletters, τα οποία διανέμουμε στα δίκτυά μας. Το Newsletters παρουσιάζει τα διάφορα στάδια του έργου και την εξέλιξή του:

Texte

Το πλαίσιο του έργου IDI4Sport

Η χαμηλή συμμετοχή στον αθλητισμό των νέων με αναπηρία στα σχολεία ή στους αθλητικούς συλλόγους είναι ένα σύνθετο, πολύπλευρο πρόβλημα. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει όλες τις χώρες της ΕΕ, είτε έχουν εφαρμόσει πρόσφατα μέτρα βελτίωσης είτε όχι. Η ανάγκη για μια συλλογική και συνεκτική διακρατική απάντηση έχει αναγνωριστεί, ιδίως από τη στρατηγική που αφορά για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , η οποία ενθαρρύνει τη συνεργασία των κρατών μελών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη διδαχή μεταξύ τους στους τομείς της εκπαίδευσης και του αθλητισμού.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα IDI4Sport «Ένταξη και αναπηρία μέσα και μέσω του αθλητισμού» στοχεύει στην ανάπτυξη της αθλητικής πρακτικής των παιδιών και εφήβων με αναπηρία, με φόντο τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες (JOP) του 2024. Έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει την κοινωνική ένταξη, να αυξήσει τη συμμετοχή των παιδιών και νέων ενηλίκων ηλικίας 10 έως 20 ετών με αναπηρίες σε αθλητικές δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείων και να μειώσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Επιδιώκει επίσης να δημιουργήσει περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς που προάγουν τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές αθλημάτων, μαθητές και νέους εντός και εκτός σχολείων.

Στόχοι

Το έργο έχει ως στόχο:

 • Την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων, εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, επαγγελματιών υγείας και αθλητικών οργανώσεων.
 • Την αύξηση της αθλητικής συμμετοχής παιδιών και νέων με αναπηρία και βελτίωση της υγείας και της ευημερίας τους.
 • Την βελτίωση της προσβασιμότητας και της ελκυστικότητας σε ομαδικά και ατομικά σπορ·
 • Την προώθηση της ομαδικής εργασίας, της διαπολιτισμικής μάθησης και του αισθήματος ευθύνης.
 • Την ανάπτυξη στους νέους ενός κοινού αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλα τα αποτελέσματα του έργου θα διαβιβάζονται τακτικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την υποστήριξη δράσεων που πραγματοποιούνται υπέρ της πρακτικής των νέων με αναπηρία στον αθλητισμό.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εξέλιξη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και στην αναπτυξιακή στρατηγική των υπουργείων αθλητισμού της ΕΕ. Ένας από τους στόχους είναι να εργαστούμε για την κληρονομιά των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων και τη διάδοσή τους με την πάροδο του χρόνου. Το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά στην ιστορία ταυτόχρονα το 2024 θα βοηθήσει στη διάδοση του έργου.

Δραστηριότητες έργου

Η κύρια ιδέα του έργου είναι η παρατήρηση και σύγκριση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της πρακτικής άσκησης του αθλητισμού για νέους με αναπηρίες και των πρακτικών προσαρμογών που εφαρμόζονται. Οι ορθές πρακτικές θα διαμορφωθούν για να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και παιδαγωγών αθλητισμού. Το έργο θα συγκεντρώσει ενδιαφερόμενους φορείς από την επίσημη και τη μη τυπική εκπαίδευση: εκπαιδευτικούς, εντός του σχολείου, εκπαιδευτικούς και προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους και ομίλους. Στη συνέχεια, θα δημιουργηθούν ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες σχετικά με την προσβασιμότητα και την ευκολία αξιοποίησης της αθλητικής πρακτικής μεταξύ των ενδιαφερόμενων νέων.

Επιπλέον, οι μαθητές ενημερώνονται για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, που αποτελούν το φόντο του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο θα υλοποιηθεί:

 • Μια σκυταλοδρομία από τους συμμετέχοντες: Με την έναρξη του έργου στην 1η Ιανουαρίου 2023, απομένουν περίπου 500 ημέρες μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Κατά το διάστημα αυτό, οι νέοι θα διανύσουν τμηματικά συνολικά 500 χιλιόμετρα, αντιπροσωπεύοντας τις 500 ημέρες που τους χωρίζουν από το μεγάλο μαραθώνιο.
 • Αυτό το επίτευγμα θα αναγνωριστεί με την απονομή της ετικέτας «Generation 2030», που δημιουργήθηκε ως μέρος του έργου. Θα προωθήσει την αθλητική πρακτική των νέων στο πλαίσιο του έργου και έτσι θα συμβάλει στην οικοδόμηση της κληρονομιάς των Αγώνων.

Παραδοτέα

Πακέτο εργασίας αρ. 2 – Πόροι και μοντελοποίηση

Συντάχθηκαν εκθέσεις σε κάθε χώρα σχετικά με τους εθνικούς πόρους και τις υπάρχουσες καλές πρακτικές όσον αφορά τον αθλητισμό και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία:

IDI4Sport
Σύνοψη όλων των εθνικών αναφορών και καταγραφές καλών πρακτικών
Εθνική έκθεση για τις καλές πρακτικές στον αθλητισμό στη Δανία
IDI4Sport
Εθνική έκθεση για τις καλές πρακτικές στον αθλητισμό στη Γαλλία
IDI4Sport
Εθνική έκθεση για τις καλές πρακτικές στον αθλητισμό στην Ελλάδα
IDI4Sport
Εθνική έκθεση για τις καλές πρακτικές στον αθλητισμό στη Βόρεια Μακεδονία
IDI4Sport
Εθνική έκθεση για τις καλές πρακτικές στον αθλητισμό στην Πορτογαλία
IDI4Sport
Εθνική έκθεση για τις καλές πρακτικές στον αθλητισμό στην Ισπανία
Texte

Από αυτές τις αναφορές, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των δεδομένων και των καλών πρακτικών της κάθε χώρας. 

Texte

Για να σας βοηθήσουν στην αναζήτησή σας, οι εκθέσεις καλής πρακτικής που συντάχθηκαν από κάθε χώρα παρουσιάζονται σε μια δυναμική βάση δεδομένων, φιλτραρισμένη σύμφωνα με τα ακόλουθα 5 κριτήρια: χώρα, άθλημα, αναπηρία, εκπαίδευση και συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών.

Texte

Αυτά τα δεδομένα συλλέχθηκαν στη συνέχεια προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμοστεί κατά την πειραματική φάση που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2024. Θα δοκιμαστεί με δασκάλους και προπονητές αθλημάτων με μαθητές ηλικίας 10 έως 20 ετών σε ένα δείγμα από σχολεία ή αθλητικά σωματεία.

Πακέτο εργασίας αρ. 3 – Παρέμβαση

Το πείραμα, η επόμενη φάση του έργου που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2024, αποτελείται από:

 • Το πρωτόκολλο καθορίζει τις παραμέτρους για τη βελτιστοποίηση της επιτυχίας κάθε φάσης του πειράματος, καλύπτοντας την πρόσληψη συμμετεχόντων, την εκπαίδευση δασκάλων και αθλητικών παιδαγωγών, καθώς και την εφαρμογή του σε σχολεία και αθλητικούς συλλόγους. Αυτό το έγγραφο ενσωματώνεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την αξιολόγηση, με δυνατότητα προσαρμογής στις ποικίλες εγκαταστάσεις και τις εθνικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Είναι ήδη ένα από τα τελικά παραδοτέα του έργου και αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν από τη δημιουργία πειραμάτων με δασκάλους.
 • Επιμόρφωση δασκάλων και αθλητικών παιδαγωγών. Θα οργανωθούν αρκετές εκπαιδευτικές συνεδρίες σε κάθε χώρα εταίρο.
 • Υλοποίηση δραστηριοτήτων εντός των συμμετεχόντων σχολείων και αθλητικών συλλόγων. Θα πραγματοποιηθούν διάφορες δραστηριότητες με μαθητές που συνδέονται με τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, συμπεριλαμβανομένης της «σκυταλοδρομίας» για όλους τους συμμετέχοντες.

Τα παραδοτέα δημοσιεύονται τακτικά στο διαδίκτυο καθ' όλη τη διάρκεια του έργου .

Texte

Οι εταίροι του έργου 

Η σύμπραξη αποτελείται από πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Βόρεια Μακεδονία, χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα Erasmus+.

 • France Éducation internationale (FEI), Γαλλία, Συντονιστήςτου έργου
 • Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Πορτογαλία
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (UoM), Ελλάδα
 • Ολυμπιακή Επιτροπή της Βόρειας Μακεδονίας (OCNM), Βόρεια Μακεδονία
 • Διεθνής Ένωση για τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό (ISCA), Δανία
 • Ισπανικό Ινστιτούτο "España se Mueve" (IEsM), Ισπανία
 • Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSEI), Γαλλία

Το έργο επωφελείται επίσης από την υποστήριξη πολλών Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών αθλητών, της Παραολυμπιακής Επιτροπής της Ελλάδας, του Υψηλού Συμβουλίου Αθλητισμού της Ισπανίας, του Ιδρύματος Ιδιωτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Πορτογαλίας (APCAS) και του κ. Τιέρι Τερέ, πρώην υποπτελή, υπουργικός αντιπρόσωπος για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες και σήμερα αναπληρωτής υποπότερος της Γαλλικής Πολυνησίας

Texte

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Contact

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique par France Éducation international nécessaire à la prise en compte de votre demande de réservation. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées au département coopération en éducation. Conformément à la loi "informatique et libertés" (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) et au Règlement général sur la protection des données (RGPD - n°2016-679 du 27 avril 2016) vous bénéficiez de plusieurs droits sur les informations qui vous concernent, détaillés sur le site de la CNIL. Vous pouvez les exercer en contactant le délégué à la protection des données.